Kamera szabályzat

A GD Gép és Daru Rakodástechnikai Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1119 Budapest, Kelenvölgyi Határsor 5. Cégjegyzékszám: 01-09-693138) mint munkáltató (Munkáltató) és mint adatkezelő (Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 20.§ (1) és (2) bekezdései alapján a Munkáltató területén üzemeltetett kamerarendszerrel összefüggésben az alábbi egyértelmű és részletes tájékoztatást adja, valamint az alábbi szabályokat állapítja meg.

I. Adatkezelő adatai:

Adatkezelő cég neve: GD Gép és Daru Rakodástechnikai Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.
Adatkezelő székhelye: 1119 Budapest, Kelenvölgyi Határsor 5.
Adatkezelő telephelye: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 2.
Adatkezelő cégjegyzékszáma és a nyilvántartó cégbíróság megnevezése: 01-09-693138 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelő email címe: gd@gepesdaru.hu
Adatkezelő weboldalának címe: www.gepesdaru.hu
Adatkezelő telefonszáma:+36-1—371-2800

Az Adatkezelő fő adatkezelési tevékenységei: hang – és képfelvétel (videofelvétel)
készítése, felhasználása, tárolása, rendszerezése és továbbítása.

II.Az adatkezelés során kezelt személyes adatok köre, fajtái, forrása és jogalapja:

1. Köre, fajtája: képfelvétel (videofelvétel)
2. Forrása: az érintettek (Munkavállaló vagy Munkavállalók) munkaviszonnyal összefüggő
magatartására vonatkozó személyes adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása megfelelő
információnyújtás (tájékoztatás) mellett, közvetlenül az érintett személyek által,
önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.
3. Adatkezelés jogalapja:
 Munkáltató ellenőrzési joga a Munkavállaló (érintett) munkaviszonnyal közvetlenül
összefüggő magatartása körében (Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. tv. (Mt.) 11. § (1) bekezdése)
 hozzájárulás (Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pont).

III. Az adatkezelés és a kamerarendszer üzemeltetésének célja:

Az arányosság, a tisztességes adatkezelés és a célhoz kötöttség elve alapján és a Munkavállalók
személyiségi jogainak tiszteletben tartására is figyelemmel a kamera rendszer működtetésének
kizárólagos céljai az alábbiak:
Kamera szabályzat
2
- a Munkáltató vagyonának megfelelő védelme, a vagyon elleni bűncselekmények elkerülése,
a személy- és vagyonbiztonság biztosítása;
- az életet és testi épséget veszélyeztető helyzetek nyomon követése, elkerülése;
- a munkavédelmi szabályok megtartásának ellenőrizhetősége;
- tényfeltárás az esetleges felelősség megállapítása céljából.

IV. Az adatkezelés módja és a kamerarendszer üzemeltetésének szabályai

Az Adatkezelő a kamerával történő megfigyelést az emberi méltóság tiszteletben tartásával
alkalmazza, így nem történik megfigyelés olyan helyeken (pl. öltöző, zuhanyzó, mosdó), ahol
a kamerarendszer használata az emberi méltóságot sértheti. A kamerarendszer zárt láncú
hálózaton működik, 7/24 órás, azaz folyamatos működéssel.

V. Az adatkezelés (felvételek tárolásának) helye és a kamerák által megfigyelt területek:

V.1. Az adatkezelés helye: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 2
V.2. A kamerarendszer a Munkáltató telephelyére: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 2. való be- és
az onnan történő kijutás megfigyelését, illetve a vagyonvédelmet szolgálja.
A kamerák helyét figyelmeztető táblák jelölik.
A Munkáltató olyan kamerát nem üzemeltet, amely kizárólagosan Munkavállalót figyel meg.

VI. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes
adatok védelmében az Info tv. rendelkezéseire figyelemmel. Az intézkedések a következő
területeket érintik:
- jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal;
- jogosulatlan megváltoztatás;
- hálózatok közötti adatátvitel;
- törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés;
- kár vagy esetleges veszteség.
Az adatok tárolása az alapvető biztonsági előírások teljes biztosításával, papíralapon és elektronikus
archívumokban történik.

VII. Adatok megismerésére jogosultak:

A kamerafelvételetek kezelésére és megismerésére kizárólag a Munkáltató vezetője, illetve a
Munkáltató erre kijelölt munkavállalói és a jogszabályban erre feljogosított személyek (pl.
rendőrség) jogosultak.
A Munkáltató által kijelölt, a felvételek megismerésére jogosult személyek: Kutasi János ügyvezető, Szakács Éva ügyvezető helyettes.
Kamera szabályzat
3
A Munkáltató a felvételek megismerésére jogosult személyek változásáról a Munkavállalók részére tájékoztatást nyújt.

VIII. Adattovábbítás

Adattovábbítás csak a fent leírt célból és csak jogszabályi előírás esetén, a szükséges mértékben
teljesíthető a hatóságok és egyéb szervezetek (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság,
jogi képviselő) részére. A Munkáltató más személy vagy szerv részére nem továbbítja az adatokat.

IX. Az adatkezelés (a felvételek tárolásának) időtartama:

Az adatkezelés időtartama a jogszabály által lehetővé tett maximális időtartam, 72 óra. A
személyes adatok nem kezelhetők tovább, mint az adatkezelési cél megvalósulása és minden
esetben csak addig kezelhetők, amíg az érintett személy nem kifogásolja a további adatkezelést
vagy nem vonja vissza hozzájárulását.

X. Az érintett személy jogai és jogorvoslati lehetőségei:

A kezelt személyes adatai vonatkozásában Önt, mint Munkavállalót az alábbi jogok illetik
meg:
 tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 kifogást fogalmazhat meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban;
 kérheti személyes adatainak helyesbítését; és
 kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Az érintett személy erre irányuló kérelmére az Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemnek
megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában és
írásban ad tájékoztatást. Kifogás esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az adat kijavítása, zárolása, megjelölése és törlése esetén az Adatkezelő az érintett személyt
köteles értesíteni (az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett személy jogos érdekét nem sérti
az adatkezelés céljára figyelemmel).
Ha az Adatkezelő az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét elutasítja,
a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett személy hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén
az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) előtti panasz tételének joga illeti meg. Ugyanakkor a
bírósági, illetve hatósági út igénybevétele előtt célszerű az Adatkezelő közvetlen megkeresése.
Az Adatkezelő elérhetőségeit az I. pont tartalmazza.
Az érintett személy az alábbi jogérvényesítési módokat veheti igénybe:
- NAIH megkeresése (postacím: 1530 Budapest, Pf.5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu.; honlap címe:
http://www.naih.hu);
Kamera szabályzat
4
 bírósági eljárás kezdeményezése az érintett személy jogai megsértése esetén, illetve
abban az esetben, ha az Adatkezelőnek az adatkezeléssel összefüggően benyújtott
kifogás kapcsán meghozott döntésével az érintett személy nem ért egyet, továbbá
amennyiben az Adatkezelő a kifogás vizsgálatára meghatározott legfeljebb
15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül).
A bírósági eljárást az illetékes a járásbíróság előtt lehet megindítani; az érintett személy választása
szerint a per a személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróság előtt
is megindítható.
Az érintett személynek a fentiek szerinti jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső
biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése,
a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati
gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből,
valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi
és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve
minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak
védelme érdekében.

site by: atedin.hu e-commerce: atdshop.hu